Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

13 | 12 | 2018

Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg (HGKM)

Persoonsgegevens

Als u lidmaat van de HGKM bent worden door ons persoonsgegevens van u bijgehouden.
Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

De manier waarop wij als HGKM omgaan met deze persoonsgegevens moet vanaf 25 mei 2018 met het oog op uw privacy voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verordening worden de rechten voor u als lidmaat van de HGKM, van wie gegevens worden bijgehouden sterker terwijl tegelijkertijd de verplichtingen voor de HGKM om uw persoonlijke gegevens te verwerken ook toenemen.

Uitgangspunten

In deze privacyverklaring van de HGKM geven wij aan hoe wij met de nieuwe regelgeving omgaan. De volgende uitgangspunten zijn hierbij van belang:

 1. De HGKM gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De norm is dat lidmaten van de HGKM er recht op hebben dat hun gegevens niet leiden tot ongewenste ‘publiciteit’, dat wil zeggen dat ze niet publiek bekend worden of kunnen worden zonder uw toestemming.
 2. Omdat we als HGKM met elkaar een gemeenschap vormen, worden uw gegevens gebruikt voor binnenkerkelijke activiteiten wanneer sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar ook dan dient dit door ‘passende waarborgen’ te zijn omgeven. Zo is iedereen, die met gegevens werkt van de kerk gehouden tot geheimhouding. Dat wil zeggen dat iemand in welke hoedanigheid dan ook bijvoorbeeld als vrijwilliger, medewerker of kerkenraadslid een geheimhoudingsplicht heeft.
 3. De HGKM mag uitsluitend die persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen, die nodig zijn voor het doel waarvoor ze dienen.

Wat betekent dit nu concreet?

 • Op de openbaar toegankelijke website van de HGKM worden slechts de namen, e-mailadressen en telefoonnummers vermeld van diegenen, die een functie binnen de HGKM vervullen.
 • Persoonlijke informatie in de kerkbode m.b.t. ziekte en pastorale zorg worden alleen na mondelinge toestemming in het weekblad gezet en dit blad wordt alleen verspreid onder de abonnees.
 • In principe zullen geen foto’s van personen op het openbare gedeelte van de website of tijdens een publiek toegankelijke kerkdienst worden vertoond tenzij u daar toestemming voor verleent.
 • Indien de HGKM uw persoonsgegevens beschikbaar stelt aan een externe partij bijvoorbeeld aan een administratiekantoor dat de salarisadministratie of de financiële administratie verzorgt dan wordt met de externe partij door de HGKM een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de rechten en verplichtingen worden geregeld met het oog op de privacy van de gebruikte persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die belast is met de handhaving van de AVG.

Lentemarkt 2019

De nieuwsbrief van de houtploeg

 

Een gemeente die er wil zijn voor de buurt, heeft niets te bieden als ze niet dicht bij God leeft.

Wil je smaakmaker zijn in je omgeving, dan heb je voortdurend voeding nodig.

Een aanstekelijke gemeente is vol passie voor God, en vol liefde voor Hem.

Ds. Réns van Loon – publicatie ‘kerk voor de buurt’

Beste gemeenteleden,

Afgelopen maanden hebben we met een aantal gemeenteleden nagedacht over onze aanwezigheid in het dorp Kinderdijk. We bezitten nog steeds een mooi kerkgebouw en hebben het verlangen om als gemeente (meer) dienstbaar aanwezig te zijn in het dorp. Hoe kunnen we als gemeente ‘kerk voor de buurt zijn’ en Gods liefde aanwezig laten zijn in Kinderdijk? 

ONDER DAK

Onder het dak van onze kerk willen we starten met een aantal activiteiten en gastvrij onderdak bieden aan de bewoners van het dorp. Met deze activiteiten hopen we een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in het dorp.

ACTIVITEITEN

Koffie-inloop
Het Elzenhonk is op DV vrijdagmiddag 16 november, 14 december en 11 januari open voor iedereen die graag koffie of thee drinkt, graag een praatje maakt of een spelletje speelt. De inloop is tussen 14:00 uur en 16:30 uur.

Kerstmaaltijd
In de kerstperiode zal in het Elzenhonk een maaltijd worden georganiseerd. Iedereen vanuit de buurt is hiervoor welkom.

Gebedsuur
Eén keer per maand is er op zondagmiddag een gebedsuur waarin we willen samenkomen om  God te aanbidden, de gemeente te versterken en Gods leiding te vragen voor dit project. Gemeenteleden en mensen uit de buurt zijn welkom.

Aanstaande  zondag  18 november is er gelegenheid om met elkaar te bidden. Allen welkom om 14.00 uur.

Muziek
In 2019 willen we graag starten met een muziekactiviteit. Over de invulling moet nog verder worden nagedacht.

DOET U MEE?

Wij hopen dat u/jij ook enthousiast wordt van dit initiatief en mee wilt doen! Koffieschenken, het organiseren of bereiden van de kerstmaaltijd, het bijwonen van het gebedsuur, meedenken over een muziekactiviteit, …..  Spreek gerust één van de hiernaast vermelde personen aan of stuur een email naar het genoemde mailadres.

INFORMATIE

Tijdens het koffiedrinken na de ochtenddienst van DV 4 november in Kinderdijk kunnen we hier met elkaar over doorpraten. Daarnaast volgt regelmatig een nieuwsbericht via de kerkbode of de website van de kerk

Peter & Marjan van de Boogaard, Jan & Jobke Koesveld, Patrick & Frida den Ouden,

Gert den Ouden (wijkouderling),Jan Rozendaal (diaken), Johan Klop (wijkdiaken)

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken
Nieuws

Kerst en jaarwisseling

Houtploeg

 

bakactie

 

 

Voorbede rooster

ONDER DAK

Dagelijks Woord

Recent gewijzigd
Meest gelezen