Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

02 | 06 | 2020
 

Update 26 maart vanuit de kerkenraad 

In verband met de aanvullende maatregelen vanuit de rijksoverheid kunnen we zelfs niet meer per wijk samenkomen. Nu willen we de kerkdiensten vormgeven door zowel ’s ochtends als ’s avonds een kerkdienst vanuit de Rehoboth via livestream en kerkomroep uit te zenden. We komen in deze diensten alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn aangevuld met gezinsleden van de kerkenraadsleden die volgens het rooster aan de beurt zijn. Hiermee hopen we het zingen nog enigszins volume te geven. We vinden het pijnlijk om dit te moeten doen maar het kan in deze situatie niet anders. We hopen ook zo op goede en gezegende ontmoetingen. God is niet aan tijd en plaats gebonden en zal ook zo tot zegen zijn.

Verder willen we u nog op vier zaken attent maken:

1. Meditatief moment
Dagelijks is er van 19.30- 20.00 uur een meditatief moment met ds. A. van Lingen, te volgen via de livestream en de kerkomroep. Dit zal bij leven en welzijn tot de Pasen dagelijks zijn. De dominee beraad zich nog hoe hij daarna verder gaat, omdat hij niet kan overzien of hij dit dagelijks tot 1 juni zal kunnen volhouden. Informatie daarover krijgt u via de kerkbode.

2. Pastoraat
Als u contact wilt met uw wijkouderling voor een pastoraal gesprek, schroom niet te bellen. Contactgegevens kunt u hier vinden.

3. Collecten
We hopen dat u in deze periode de collecten zoveel mogelijk via de bank overmaakt op de bankrekening van de Kerkrentmeesters en de Diaconie met daarbij de zondagse datum in de omschrijving. Meer informatie omtrent digitaal collecteren ontvangt u op korte termijn.

4. WhatsApp verzendlijst
Met het nieuwe mobiele nummer: 06-589 682 79 is een verzendlijst aangemaakt met naam HgKM. Wilt u zich hiervoor aanmelden dan kunt u een WhatsApp berichtje naar dit nummer sturen met vermelding van uw naam. Via dit kanaal kunnen we u dan ook informeren over belangrijke zaken binnen de gemeente. Het zou leuk zijn als ook jongeren van de gemeente hierop aanhaken dus geef dit nummer gerust aan hen door, zodat ze zich ook kunnen aanmelden.

 

Update 20 maart 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen ziet de kerkenraad zich genoodzaakt alle gemeenteactiviteiten te laten vervallen.
Het gaat onder andere om de huisbezoeken, het verenigingswerk, de belijdeniscatechese en de Bijbelkringen. 
Dit heeft impact voor het gehele gemeenteleven en voor met name de huisbezoeken.
Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

De voortgang van de kerkdiensten blijft zoals verwoord in het bericht van 13 maart.
We vragen u wel dringend om de afstand die door de overheid wordt voorgeschreven in acht te nemen.
Hou 2 banken afstand en ga ruim (ongeveer 3 meter) uit elkaar zitten.
Voor wat betreft de Rehoboth respecteren we het besluit van de overheid om met niet meer dan 100 personen in één kerkgebouw te verblijven.
Door u per wijk uit te nodigen is afgelopen zondag gebleken dat we hier ruim onder bleven. 

Het collecteren bij de uitgang zullen we stopzetten zodat ook bij het verlaten van de kerk ruim afstand kan worden gehouden.
U kunt uw wekelijkse bijdrage voor diaconie en kerkrentmeesters overmaken via de hierna genoemde bankrekeningnummers met in de omschrijving het woord ‘collecte’.

  • NL19 SNSB 097 80 27 051 ten name van de Diaconie (diaconiecollecte van ‘datum en doel’)
  • NL 82 INGB 000 15 25 712 ten name van het  Coll. van kerkrentmeesters (collecte van ‘datum’)

Dit is een link naar de nieuwsbrief van de diaconie vanwege het coronavirus.
Ook is de Rehobothkerk vanaf nu iedere dag van 16:00 tot 17:00 uur open voor gesprek, gebed of hulp.

Update 16 maart

  • De kerkenraad adviseert de vrouwenvereniging, mannenvereniging, leeskring en Bijbelkring om de regel van de Rijksoverheid te volgen voor wat betreft ‘Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1.5 meter afstand van elkaar te bewaren’. De besturen kunnen op basis van deze maatregel hun eigen keuze maken m.b.t. het wel of niet door laten gaan van hun bijeenkomst(en).
  • Huisbezoeken kunnen nog steeds worden afgelegd. Altijd na telefonisch contact en in onderling overleg tussen ouderling en gezin kan worden bepaald wat mogelijk / wenselijk is.
  • Zondagsschool, bijbelwijs en de oppas worden gestopt omdat daar niet aan de regel van 1.5m afstand kan worden voldaan. De lessen van Bijbelwijs worden hier op de site geplaatst.
  • Op basis van de actualiteit beslist de kerkenraad over het wel / niet doorgaan van de kerkdiensten.

Bericht 15 maart bij afkondigingen genoemd

In navolging van het besluit van de overheid dat met ingang van morgen de scholen gesloten blijven wordt per direct de catechese en het clubwerk stopgezet.

Bericht 13 maar 2020, ook per brief bezorgd

De kerkenraad heeft een besluit genomen over de voortgang van de diensten t/m 31 maart. Dit kunt u vinden bij de pijl (hieronder) Coronavirus bericht 13 maart 2020

Aanvulling op de brief

Mensen met neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en eventueel koorts worden verzocht thuis te blijven.

 

Thuis meeluisteren

Een verzoek van kerkdienstgemist: wilt u zoveel mogelijk meeluisteren via de eigen kerksite en niet via kerkdienstgemist en maar één scherm per gezin, zodat er capaciteit beschikbaar blijft voor anderen. Klik hier voor meeluisteren.

 

Corona en collecten

In verband met bovengenoemde maatregels is de verwachting dat dit grote gevolgen heeft voor de collecteopbrengsten. Omdat mensen thuis meeluisteren zullen de kosten die we daarvoor maken juist omhooggaan. Wij vragen u dan ook om dit te compenseren door giften per bank over te maken naar rekeningnummer: NL 65 SNSB 081 52 03 284 met in de omschrijving het woord: collecte. Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Mogelijkheid voor mailing:

Verschillende gemeenteleden hebben een mail gekregen rondom het Coronavirus omdat we deze mailadressen hadden.
Hebt u geen mail ontvangen omdat we uw mailadres niet hadden,maar wilt u in het vervolg ook een mail ontvangen, wilt u dan een  mail sturen? Wilt u in uw mail uw naam vermelden en ook uw 06 nummer. Dit in verband met voorbereidingen voor een groepsapp 

Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen