Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

12 | 07 | 2020

Op deze pagina vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg voor zowel Kerkbeheer als voor de Diaconie.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI gemeente: Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg te Nieuw-Lekkerland.
Naam ANBI diaconie Diaconie van de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg te Nieuw-Lekkerland
RSIN/Fiscaal nummer: Kerkbeheer: 002688402, diaconie: 824113433
E-mail gemeente: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mail diaconie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres kerkgebouw: Planetenlaan 30, 2957 SN, Nieuw-Lekkerland
Correspondentieadres:    Vletstraat 5, , 2957 GH, Nieuw-Lekkerland

De Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg te Nieuw-Lekkerland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de (diaconie van de) Protestantse gemeente Kinderdijk-Middelweg te Nieuw-Lekkerland.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit zeven leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3). 

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Van toepassing is de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Een beleidsmatige samenvatting hiervan is te vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Ook is het eigen beleidsplan van de gemeente op te vragen bij de scriba: e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) alsmede het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht voor zowel de gemeente als voor de diaconie.

H.  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de gemeente en van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten kerkelijke gemeente begroting
2019
rekening
2019
rekening
2018

 

baten                                                                    
       
Opbrengsten uit bezittingen 19.000 39.459 19.118
Bijdragen gemeenteleden 239.500 218.614 243.240
Subsidies en overige bijdragen van derden 5.500 -   -  
Totaal baten 264.000 258.073 262.358
       
lasten      
       
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 119.000 123.571 122.354
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk              100 915 576
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 13.000 13.253 14.148
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 63.900 55.323 65.654
Salarissen (koster, organist e.d.) 12.800 13.492 11.627
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 13.200 20.622 14.572
Lasten overige eigendommen en inventarissen      
Totaal lasten 222.000 227.176 228.931
       
Resultaat (baten - lasten) 42.000 30.896 33.427

 

Baten en lasten - diaconiebegroting
2019
rekening
2019
rekening
2018
 
baten                                                                    
       
Opbrengsten uit bezittingen 150 60 236
Bijdragen gemeenteleden 62.390 80.526 88.395
Totaal baten 62.540 80.586 88.631
       
 lasten      
       
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   58.680 77.179 83.005
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1.800  1.562 1.671
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 507  507  507
Salarissen (koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.553 1.338 2.155
 Totaal lasten 62.540 80.586 87.338
       
 Resultaat (baten - lasten) 0 1.293

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente of een diaconie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente of de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente of van de diaconie.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Eind 2013 kwam bij het luiden van de klok spontaan een stuk zandsteen uit de lijst boven een van de ramen in de toren naar beneden. Er zijn toen direct veiligheidsmaatregelen getroffen. Na een grondige inspectie is besloten om het geplande onderhoud vervroegd en uitgebreider uit te voeren.

Dit kon alleen dankzij een subsidie van de Provincie Zuid-Holland, die daarmee de helft van de ruim € 100.000 kostende renovatie heeft gefinancierd. De andere helft is door de Hervormde gemeente Kinderdijk-Middelweg opgebracht.

Wijzerplaatverlichting
Een actie onder de dorpsbewoners van Kinderdijk heeft een bedrag opgeleverd van bijna € 1.200, waarmee een deel van de kosten voor het herstel van de wijzerplaatverlichting is bekostigd. In het donker is het uurwerk nu weer van veraf te zien, wat lange tijd niet het geval was.

De renovatie is uitgevoerd door Verhaar Bouw uit Nieuw-Lekkerland onder begeleiding van Lakerveld Ingenieurs- en Architectenbureau B.V. uit Noordeloos. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd zijn o.a. het vervangen en herstellen van diverse zandstenen banden onder en boven de raampartijen in de  toren en het vervangen van voegwerk.

Minder risico op vochtschade
Ook is er op de uitstekende zandstenen banden in de gevels van de toren een zinken afdekking aangebracht waarmee wordt voorkomen dat er vocht in het zandsteen komt, wat ook weer minder risico geeft op vorstschade. Omdat de toren toch compleet in de steigers moest, is gelijktijdig het uurwerk gerenoveerd.

Jaren vooruit
Het college van kerkrentmeesters hoopt hiermee de komende jaren weer vooruit te kunnen wat betreft de toren, die karakteristiek en beeldbepalend is voor het dorp Kinderdijk. Kerk en toren zijn een ontwerp van wijlen architect Jan Wils (die o.a. ook het Olympisch Stadion in Amsterdam ontworpen heeft) en gebouwd in 1924. Tijdens de Open Monumentendag op 12 september is de kerk open voor bezichtiging. 

De renovatie van de kerktoren van de kerk aan de Molenstraat in Kinderdijk is afgerond.

Actie jaarbijdrage 2020

Zoals u inmiddels wel weet is de jaarbijdrage voor de kerk de belangrijkste bron van inkomsten. Ieder jaar wordt door de plaatselijke kerken in Nederland deze actie gehouden onder de naam van Actie Kerkbalans. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastoraat enzovoorts - het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden. Als Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg mogen we ons gelukkig weten dat er jaarlijks veel geld opgebracht wordt voor de jaarbijdrage. En we zijn blij met al die kleine en grote giften. Daarom doen we ook dit jaar weer een beroep op u.

 

 

Zoals bijna elk bestuur ook een dagelijks bestuur heeft, zo heeft elke kerkenraad een moderamen. Zo'n moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en zorgt ervoor dat besluiten van de kerkenraad ook worden uitgevoerd. In situaties waarin snel gehandeld moet worden beslist het moderamen en zal dit later verantwoorden aan de kerkenraad. Doorgaans vergadert het moderamen telkens een week voordat de kerkenraad dat doet.

Het moderamen is samengesteld uit de volgende kerkenraadsleden:

Ds. A. van Lingen    predikant / voorzitter kerkenraad
F.H. de Jong scriba
J. Verhaar voorzitter college van kerkrentmeesters
J. Klop voorzitter college van diakenen

De kerkrentmeesters beheren de eigendommen van de gemeente en zetten zich in om de benodigde gelden in te zamelen voor het onderhoud van de gebouwen en de instandhouding van de erediensten. Voor kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, gelden dezelfde zittingsregels die voor alle verkozen kerken­raadsleden van toepassing zijn met als verschil dat zij worden benoemd door de kerkenraad (dus zonder verkiezing door de gemeenteleden).

Correspondentieadres: Saturnusstraat 10
of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

A. Burggraaf (onderhoud)
☏ 0184 - 68 55 85
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

          

J.A. de Groot (2e secrataris)
☏ 0184 - 68 21 01
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

A.J. Damsteegt (onderhoud)
☏ 0184 - 79 50 78
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

H.C. Kooijman (secretaris)
☏ 0184 - 68 20 14
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

J. Stam (2e voorzitter)
078 - 691 43 32
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

J. Verhaar (voorzitter)
☏ 0184 - 75 08 44
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

G. H. Prins (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
☏ 0184 - 68 65 69

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 
Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen