Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

24 | 09 | 2021

De inhoud van de kerkelijke formulieren, gelezen bij doop en avondmaal, bij huwelijk en bevestiging van ambtsdragers, zijn in de eredienst vertrouwde klanken. Onder formulieren verstaan we de kerkelijke geschriften die in de liturgische handelingen van de kerk gebruikt worden. In de kerken van de Reformatie, met name de gereformeerde, geven ze 'een Schriftuurlijke confessionele uiteenzetting of van het sacrament dat bediend wordt, of van het "ambt" waarin de bevestiging plaatsvindt, of van het huwelijk, of van de openbare belijdenis, of van de ban en wederopneming', schrijft prof Dr. K. Dijk in de Christelijke Encyclopedie (Kampen, 1958: tweede geheel herziene druk). Hij voegt daaraan toe dat de formulieren niet alleen de gemeenten moeten onderwijzen, maar ook de eenheid der kerk doen uitkomen, willekeur tegengaan en de objectiviteit van de kerkelijke activiteiten bewaren. In de Gereformeerde Kerk zijn de formulieren afkomstig van onder andere Petrus Datheen en door verschillende synoden aangenomen. Ze werden merendeels ontleend aan de kerkorde van de Palts, die weer terugging op Calvijn. In ons spraakgebruik noemen we ze meestal liturgische formulieren.

Wij belijden de Heilige Schrift als enige norm en bron voor geloof en leven. De belijdenis staat -hoe lief ze ons ook is- op een lager niveau en kan gecorrigeerd worden, als daarin dingen staan die niet naar de Schrift zijn. De kerkelijke formulieren liggen nog weer op een ander niveau. Waar de belijdenis van de kerk zich richt op het geheel van het geloofsleven, richt een formulier zich op een kerkelijke handeling.

De formulieren voor het houden van de sacramenten zijn als menu-item in te zien.

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen