Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

19 | 02 | 2019

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen

Onderwijzing

De kern van de leer van de Heilige Doop omvat drie punten:

In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij wederom geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenkeling met het doopwater. De onreinheid van ons hart wordt ons daardoor voor ogen gesteld. Zo komt de vermaning tot ons om onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen, en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

In de tweede plaats verklaart en verzegelt de Heilige Doop  ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader, de  Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade doen meewerken ten goede.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons zo in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, dat wij van al onze zonden bevrijd en voor God rechtvaardig gerekend worden.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen wil om ons tot lidmaten van Christus te heiligen. Zo wil Hij ons toe-eigenen wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze  zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven smetteloos een plaats zullen ontvangen.

In de derde plaats, omdat in elk verbond  twee partijen aanwezig zijn, worden wij door God door middel van de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit houdt in dat wij deze enige God -Vader, Zoon en Heilige Geest- aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Het betekent ook dat wij niet wereldgelijkvormig leven, onze oude natuur doden en wandelen in een nieuw godvruchtig leven.

En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde  vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en ook niet in de zonde blijven liggen. Want de doop is een zegel en volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.

Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen daarom van de doop niet uitsluiten. Want evenals zij ook zonder dat zij het weten aan de verdoemenis in Adam deel hebben, worden zij ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de  vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen: 'Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na U'. Petrus verklaart dit ook met deze woorden: 'Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal'.

Daarom heeft God onder het oude verbond bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een verzegeling van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Evenzo heeft Christus de kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend.

Omdat onder het nieuwe verbond de doop in  de plaats van de besnijdenis gekomen is, zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en Zijn verbond dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin diepgaander te onderwijzen.

Gebed

Opdat wij deze heilige inzetting van God, tot Zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente bedienen mogen, laat ons Zijn heilige naam aanroepen:

Almachtige en eeuwige God: U bent het die naar Uw rechtvaardig oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft. Maar U hebt de gelovige Noach en de zijnen, acht mensen, in Uw grote barmhartigheid gered en bewaard. U bent het die de verharde Farao met geheel zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, maar Uw volk Israël daar droogvoets door geleid hebt: beelden van de doop. Wij bidden U, pleitend op Uw grondeloze barmhartigheid, dat U deze kinderen in genade wilt aanzien en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven; dat zij zo met Hem in  Zijn dood begraven worden en ook met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; dat zij zo hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus, blijmoedig dragen mogen. Hem zo aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en  vurige liefde. Laat ze dit leven, dat toch niets anders is dan een voortdurend sterven, door Uw genade getroost verlaten. En geef dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van  Christus, Uw Zoon, zonder verschrikking mogen verschijnen. Wij bidden U dit alles in de naam van onze Heere Jezus Christus, die met U en met de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Doopgelofte

Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een inzetting van God is, om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij dit sacrament met het oog daarop, en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan voor allen duidelijk wordt dat u  zo gezind bent, zult u op de volgende vragen oprecht antwoorden:

Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, nochtans in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van de gemeente van Christus behoren gedoopt te zijn?

Ten tweede: Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de artikelen van het christelijk geloof samengevat en hier in de christelijke kerk onderwezen wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is?

Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u de vader en de moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen of te laten onderwijzen?

Wat is hierop uw antwoord?

Antwoord: Ja

Bediening van de doop

De predikant noemt de naam van de dopeling en spreekt:

Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.

Dankgebed

Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw eniggeboren Zoon, en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt.

Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U deze gedoopte kinderen door Uw Heilige Geest voortdurend wilt regeren, zodat zij christelijk en godvruchtig opgevoed worden en zullen groeien in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid die U hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in oprechte gehoorzaamheid onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk strijden en overwinnen. Dan zullen zij U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en ware God, eeuwig loven en prijzen. Amen.

Zoeken
Nieuws

Talenten

Creaochtend

Houtploeg


 

bakactie

 

  

Voorbede rooster

ONDER DAK

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen